Per 1-1-2023 telemonitoring structureel bekostigd!

Per 1-1-2023 telemonitoring structureel bekostigd!

Ik herinner me nog goed dat de cardiologen als eersten bij me aanklopten om te praten over de financiële uitdagingen bij telemonitoring. De gynaecologen volgden. We schrijven dan 2011, DBC-Onderhoud Innovatie. Door intensieve samenwerking met alle betrokken stakeholders lukte het om ’telemonitoring’ direct shet systeem in te krijgen, als zogenaamde ‘zorgactiviteit’. Hier hing geen geld aan vast, wel was het mogelijk om via innovatieve contractering/ inkoop prijsafspraken te maken. In de praktijk lukte dit alleen met vereende krachten van alle betrokkenen.Bij meer en meer aandoeningen bleek telemonitoring goed inzetbaar. Waarde voor patiënten, maar ook voor professionals (werkdruk) en verzekeraars (kosten). Voor meer dan 70 aandoeningen is er nu een toepassing beschikbaar! De urgentie om telemonitoring eenvoudiger te bekostigen dan via innovatieve contractafspraken nam over de jaren toe. In 2021 introduceerde de Nza een landelijke prestatie telemonitoring voor 6 aandoeningen, mèt contractvereiste.Per 1-1- 2023 kunnen zorgaanbieders telemonitoring declareren. Dit mag eens per 120 dagen met een maximum tarief van 164,13 euro. Weten waar je aan moet voldoen om telemonitoring betaald te krijgen?

Per 1-1-2023 telemonitoring structureel bekostigd!

69. Telemonitoring (039133)

Deze zorgactiviteit wordt geregistreerd voor het op afstand monitoren van een patiënt in het kader
van een medisch-specialistische behandeling.

a. De monitoring bevat meerdere meetmomenten per jaar en omvat twee onderdelen, te weten:

  • het door de zorgverlener geautomatiseerd of aan de hand van digitale vragenlijsten verzamelen van klinische gegevens van de patiënt, die met toestemming van de patiënt of diens (wettelijke) vertegenwoordiger beschikbaar worden gesteld aan de zorgverlener. Het beschikbaar stellen van deze gegevens geschiedt via een mobiele device of digitale zorgapplicatie;
  • interpretatie van de gegenereerde en opgeslagen gegevens van de patiënt, door of onder verantwoordelijkheid van een beroepsbeoefenaar die de poortfunctie uitvoert.

b. De start van de telemonitoring is de eerste kalenderdag waarop voor de telemonitoring data worden verzameld. De zorgactiviteit wordt maximaal één keer per 120 dagen geregistreerd. Registratie van deze zorgactiviteit is slechts toegestaan, indien de toepassing van telemonitoring herleidbaar is uit het medisch dossier. Registratie van de zorgactiviteit telemonitoring vindt plaats zolang de patiënt gebruik maakt van telemonitoring. Ook wanneer er gedurende die 120 dagen tijdsintervallen zijn waarbinnen geen meting plaatsvindt, wordt de activiteit geregistreerd. Bij een onderbreking van telemonitoring vanwege een klinische opname – met verpleegdagen of een klinische zorgdag in de thuissituatie – korter dan 120 dagen, blijven de registratieregels met betrekking tot telemonitoring van toepassing.

c. Telemonitoring bij patiënten met meerdere (chronische) aandoeningen kan per aandoening worden geregistreerd, mits het hierbij gaat om verschillende parameters of meetwaarden. Indien bij meerdere (chronische) aandoeningen dezelfde parameters of meetwaarden bij hetzelfde medisch specialisme gebruikt worden, valt dit onder de registratie van dezelfde telemonitoring.

d. Telemonitoring vervangt reguliere medisch-specialistische zorg. Bij de prestatie voor telemonitoring geldt dat het om toepassingen gaat, die een alternatief vormen binnen een regulier zorgpad bij (veelal) chronische aandoeningen.

Bovenstaande tekst is te vinden in: https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_720738_22/1/

Artikel 24: zorgactiviteitomschrijvingen

In een heel ander document geeft de Nza aan om wat voor prestatie het gaat: een add-on met een maximum tarief. 20230101 Verantwoording wijzigingen dbc-release RZ23b v20220922.pdf

Aanleiding en verzoek
Zorgactiviteit (za) Telemonitoring (039133) is momenteel een registratieve za en hierdoor alleen declarabel als onderdeel (profielcomponent) van een dbc-zorgproduct. Daarmee is deze zorg onvoldoende herkenbaar in de declaratie en zorginkoop. Ook betekent dit dat alleen sprake kan zijn van declaratie wanneer in het subtraject naast telemonitoring ook een eerste polikliniek of herhaalbezoek, screen-to-screen consult, belconsult, etc. plaatsvindt en wordt geregistreerd. Omdat telemonitoring er op gericht is om reguliere consulten te vervangen of verminderen, belemmert deze functionaliteit (registratieve za) de doelmatigheid van de zorg en het gebruik van telemonitoring.

Doorgevoerde wijziging(en)
Za 039133 is als overig zorgproduct (categorie ozp Supplementair product – Add-on overig) toegevoegd aan de systematiek. Voor deze prestatie geldt een gereguleerd maximumtarief.

Dit tarief is 164,13 euro (per 120 dagen).